Nawigacja

Nawigacja

,,Moja wiedza szansą na lepsze jutro, lepszy start" ,,Stawiam na moją przyszłość'' Podsumowanie projektów

Projekty unijne

,,Moja wiedza szansą na lepsze jutro, lepszy start"

 

Od lutego 2013 r. trwały przygotowania do wdrożenia projektu, jaki grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach wspólnie z Fundacją   Równych Szans w Kajetanowie zgłosiła w ramach konkursu otwartego ogłoszonego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Pod koniec sierpnia udało się sfinalizować te starania.Projektodawcą jest Fundacja Równych Szans a partnerem Gmina Krasocin/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Krasocinie.

Począwszy od września bieżącego roku w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego pt: „Moja wiedza szansą na lepsze życie, lepszy start”. Projekt  jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżet Państwa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałania 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Na realizację projektu szkoła uzyskała dofinansowanie w kwocie

146519,17 PLN.

Działania projektu skierowane są do uczniów Szkoły Podstawowej im bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach. Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły oraz ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów a przez to osiąganie przez nich lepszych wyników w nauce. Zajęcia wyrównawcze skierowane są do uczniów klas IV-VI.

W ramach projektu od września 2013r. do czerwca 2014r. realizowane są następujące zadania:

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 2 grupy.

2. Zajęcia wyrównawcze z przyrody – 1 grupa.

3. Zajęcia wyrównawcze z informatyki – 2 grupy.

4. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 2 grupy.

5. Zajęcia wyrównawcze z historii – 1 grupa.

6. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – 2 grupy.

7. Warsztaty pedagogiczno – psychologiczne – 2 grupy.

Ponadto zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych przydatnych w realizacji zajęć. Będą to min.: programy multimedialne do nauczania matematyki, informatyki, przyrody, języka polskiego, historii i języka angielskiego, laptop, projektor, mikroskop z kamerą USB, mikrofon z niezbędnym nagłośnieniem, kamera cyfrowa.

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie przyczyni się do lepszego przygotowania uczniów do sprawdzianów kompetencji i konkursów przedmiotowych, rozwoju ich zainteresowań, kształtowania pozytywnych postaw społecznych oraz prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach
    Cieśle 63
    29-105 Krasocin

  • (041)3855134

Galeria zdjęć