Nawigacja

Nawigacja

Zamówienia publiczne na rok szkolny 2018/2019

„Dostawy peletu w sezonie grzewczym 2018/2019 na potrzeby Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach”


 

ZARYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania :„Dostawy peletu w sezonie grzewczym 2018/2019 na potrzeby Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach” w szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów, na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164. zm.).

 1. Przedmiot zamówienia.

 2. Opis oferty:

 1. Sukcesywne dostawy peletu na potrzeby Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach w szacunkowej ilości do 40 ton.

 2. Przedmiot zamówienia dotyczy dostaw peletu o parametrach nie gorszych niż:

- średnica: 6 mm +/- 1 mm

 • wartość opałowa peletu większa bądź równa 18,5 MJ/kg(5,1 kWk/kg)

 • zawartości: popiołu mniejsza bądź równa 0,35 %

 • wilgotność większa bądź równa 8%

 • gęstość nasypowa większa bądź równa 640 kg/m3

 • długość 3.15 mniejsza bądź równa L mniejsza bądź równa 40 mm

 1. Wyżej wymieniony opał dostarczony może być tylko wraz z certyfikatem jakości opału, wystawionym przez kopalnię, z której jest dostarczany lub dokument ten może pochodzić (być przekazany) od dystrybutora, składnicy opału lub od innego podmiotu prawnego czy osoby fizycznej zajmującej się sprzedażą i dostawą surowców będących przedmiotem zamówienia.

 2.   Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw. Rozliczenie następować będzie po wykonaniu dostawy i wystawieniu faktury potwierdzonej przez dyrektora danej szkoły.

 3. Podane potrzeba stanowi szacunkową wielkość zapotrzebowania na opał
  w okresie trwania umowy.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców. 

 5. Opał dostarczany będzie transportem i na koszt wykonawcy, do miejsca składowania. Zamówienie obejmuje również mechaniczne rozładowanie ( zsypanie) do pojemników zasypowych szkoły.

 6. Opał dostarczony będzie sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami w okresie od 11 października 2018r. do 30 kwietnia 2019r.,

 7. Szczegółowe terminy dostaw w poszczególnych miesiącach strony określą w uzgodnionym harmonogramie wysyłek. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminów dostaw określonych w harmonogramie o 14 dni. 

 8. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
  a) Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim bez uprzednio uzyskanej zgody Zamawiającego.
   
  b) Zakres zadań, spraw i terminy określać będą ustanowione w postanowieniach umowy osoby. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

2.Wymagania stawiane Wykonawcy.
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 1. Termin składania ofert 10 października 2019 r.

 2. Miejsce oraz sposób składania ofert.

Ofertę należy dołączyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe na „ Dostawy peletu w sezonie grzewczym 2018/2019 na potrzeby Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach”.

Nie otwierać wcześniej niż 10. 10.2018r. godz. 12.00

Miejsce ( adres) składania ofert:

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach

Cieśle 63, 29-105 Krasocin

5. Do ofert należy dołączyć poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.Informacje dodatkowe w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 606920566

 


W załączeniu:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór umowy Zatwierdzam

Aneta Jończyk – dyrektor szkoły

 

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oferty


 

OFERTA


 


 

……………………………………………..

( wykonawca/ adres siedziby wykonawcy)

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na:


 

Dostawy peletu w sezonie grzewczym 2018/2019

na potrzeby Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach”.


 

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za :

cenę brutto za 1 t peletu (z transportem) ..........................................zł.,

(słownie) ................................. ...........................................zł, w tym ........% VAT

Za wykonanie zamówienia ogółem:

Cena całkowita brutto: ................................ zł.,

(słownie):................................................................ zł, w tym ........% VAT.


 

 1. Termin wykonania zamówienia: w okresie od 11.10.2018r. - 30.04.2019r.

 2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, o których mowa w załącznikach do zaproszenia.

 3. Zapoznałem się ze wzorem umowy i nie wnoszę w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru oferty, podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla zamawiającego w terminie zaproponowanym przez zamawiającego.

 4. Oświadczamy, że nie ma żadnej przeszkody prawnej, która nie pozwoliłaby nam na wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

 5. Oświadczamy, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, nie są prowadzone żadne postępowania upadłościowe.

 6. Oświadczamy, że jesteśmy w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

 7. Oświadczamy, że posiadamy kadrę techniczną i wykonawczą z odpowiednim przygotowaniem i w wystarczającej ilości pozwalającej na wykonanie zamówienia o wskazanej jakości i w wyznaczonych terminach.

 


 


 

Miejsce i data…………………… ……………………………………

( Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy).


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

UMOWA nr /2017 ( WZÓR )

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w drodze zapytania ofertowego na dostawy peletu w sezonie grzewczym 2018/2019 na potrzeby Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach rozstrzygniętego dnia 10 października 2018 roku.

Zawarta w dniu …… października 2018 r. pomiędzy:

Szkołą Podstawową

im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach

Cieśle 63, 29-105 Krasocin

REGON: 001170655, NIP: 656- 20-49-026


 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. P. Anetę Jończyk – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach,

2. przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – P. Henryki Robak,

a firmą:

……………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………

na dostawę peletu do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Cieślach w ilości do 40 ton według parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania w imieniu reprezentowanych przez nich stron.

I. Terminy

1. Dostawy realizowane będą w okresie sezonu grzewczego 2018/2019 od 11.10.2018r.

do 30.04.2019 r. lub zakończenia sezonu grzewczego w 2019 r.

2. Dostawy peletu odbywać się będą transportem Wykonawcy.

3. Dostawy peletu przez Wykonawcę odbywać się będą sukcesywnie po złożeniu przez dyrektora szkoły zapotrzebowania na dany okres z dokładnym określeniem ilości i terminu dostawy. Zapotrzebowanie na dany okres będzie składane telefonicznie.

4. Wykonawca potwierdzi każdorazowo dyrektorowi szkoły przyjęcie zapotrzebowania

do realizacji w terminie 3 dni od daty otrzymania zapotrzebowania.

5. O każdej wysyłce peletu Wykonawca powiadomi telefonicznie (faksem)

dyrektora szkoły i Zamawiającego w dniu wysyłki, a następnie dołączy dokument

potwierdzający ilości i parametry wysyłanego opału.

II. Płatność

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje dostarczenie peletu do szkoły w cenie brutto:

1) tona peletu (wraz z transportem), tj. ……….. zł, w tym podatek VAT.

2) Całkowita wartość dostarczonego opału nie przekroczy kwoty brutto:

………………………………zł, słownie:…………………………………………….. .

2. Podstawą do dokonania zapłaty za dostarczony pelet będzie faktura VAT

wystawiona przez Wykonawcę, potwierdzona przez dyrektora danej szkoły.

Faktury należy wystawiać na:


 

Nabywca:

Gmina Krasocin

ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

NIP: 609 000 36 36


 

Odbiorca:

Szkoła Podstawowa

im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach

Cieśle 63, 29-105 Krasocin


 


 

3. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw.

4. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21 dni od dnia

otrzymania faktury.

 1. Zapłatę za złożoną fakturę uważa się za dokonaną w terminie z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

III. Prawa i obowiązki

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdej partii dostawy dołączyć atest jakościowy

wystawiony przez służby kontroli jakości producenta.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu

zamówienia, które uzależnione będą od warunków pogodowych oraz potrzeb szkoły.

Dostawy peletu do dwóch zbiorników jednorazowo w ilości do 20 ton ( każdy zbiornik pomieści 10 ton opału).

3. Za nie zrealizowane dostawy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub odszkodowawcze.

4. Ustalona cena obejmuje wszelkie koszty związane z dostarczeniem peletu

we wskazane miejsce, tj. koszty załadowania, transportu, rozładunku, posiadania

niezbędnych certyfikatów jakości oraz możliwej kontroli ilości dostarczonego peletu poprzez zważenie ładunku na najbliższej wadze samochodowej.

IV. Zmiany

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian potwierdzą obie strony.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

V. Odstąpienie

1. W przypadku, gdy druga z kolei partia dostarczonego peletu nie będzie spełniała warunków ustalonych co do jakości lub nie będą dotrzymywane terminy dostaw określone przez dyrektora szkoły, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, za pisemnym powiadomieniem złożonym Wykonawcy
w ciągu 7 dni od powzięcia takiej wiadomości, z zachowaniem kary umownej określonej w pkt. 2.

2. Strony ustalają karę umowną w wysokości 5% wartości umowy gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie bez podania przyczyny
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej fakturami.

VI. Postanowienia końcowe

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego układowego i likwidacyjnego.

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

5. Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.


 

………………………………. ….……..……………………

Zamawiający Wykonawca


 


 


 

………………………………..

Główny Księgowy

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach
  Cieśle 63
  29-105 Krasocin

 • (041)3855134

Galeria zdjęć